Privacy & Disclaimer

ALGEMEEN

De actie wordt georganiseerd door de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden IVIO, IVVO, MIROM, IMOG, IVOO en IVBO in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, verder ‘de initiatiefnemers’ genoemd.

PRIVACYVERKLARING

De initiatiefnemers dragen zorg voor uw privacy. Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelen de initiatiefnemers daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens die worden opgevraagd zijn: naam, geboortedatum, adres en e-mailadres.

KENNISNAME

U kan van uw persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan info@letsdoitindevuilbak.be en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de campagne ‘Let’s do it in de vuilbak’ en worden niet aan derden meegedeeld.

COOKIES

Cookies worden gebruikt om toekomstig bezoek aan de site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies maken het mogelijk om de bezoekers een hogere functionaliteit, en dus een betere dienst, aan te bieden.

VEILIGHEID

De initiatiefnemers verbinden zich ertoe om alle technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

TOESTEMMING

Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

 

Disclaimer

ALGEMEEN

De Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden IVIO, IVVO, MIROM, IMOG, IVOO en IVBO in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen (hierna genoemd ‘de initiatiefnemers’) verlenen u hierbij toegang tot http://www.letsdoitindevuilbak.be en publiceren teksten, afbeeldingen en andere materialen door henzelf en derden aangeleverd. De initiatiefnemers behouden zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.letsdoitindevuilbak.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

TOEGANKELIJKHEID

De initiatiefnemers proberen zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden. Nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

VERANTWOORDELIJKHEID

De initiatiefnemers weerleggen elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Ze verzekeren niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

DERDE PARTIJEN

U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat de initiatiefnemers hier geen deel van uitmaken. U kunt hen niet verantwoordelijk stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.

De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. De initiatiefnemers kunnen geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat de initiatiefnemers akkoord gaan met de inhoud en ze vertegenwoordigen onder geen beding deze derde partij.

COPYRIGHT

U mag geen enkele inhoud (zoals informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de initiatiefnemers.

Als u materiaal van derden wenst te gebruiken, dient u de copyright eigenaar te contacteren.

SYSTEEM INTEGRITEIT

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

BEVOEGDE WETHOUDER

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.


Inschrijven Nieuwsbrief